Đón MHS & Ngày và địa điểm

Ngày

Biến cố

Thời gian

Vị trí

Ngày 11 tháng 5

Giải thưởng Underclass (Người cao niên theo lời mời)

12chiều-6 giờ tối

Vòng tròn xe buýt

Ngày 12 tháng 5

Giải thưởng Underclass (Học sinh năm hai theo lời mời)

12chiều-6 giờ tối

Vòng tròn xe buýt

Ngày 13 tháng 5

Giải thưởng Underclass (Sinh viên năm nhất theo lời mời)

12chiều-6 giờ tối

Vòng tròn xe buýt

Ngày 19 tháng 5

Mũ lưỡi trai và áo choàng cao cấp

A-G 10:00sáng 1:30buổi chiều

H-O 2:00chiều-5:00

Vòng tròn phía trước MHS

Ngày 20 tháng 5

Mũ lưỡi trai và áo choàng cao cấp

P-S 10:00sáng 1:30buổi chiều

T-Z 2:00chiều-5:00

Vòng tròn phía trước MHS

Ngày 26 tháng 5

Sách giáo khoa cao cấp và Chromebook thả ra

12chiều-6 giờ tối

Vòng tròn xe buýt

27 tháng 5

Sách giáo khoa cơ sở

12chiều-6 giờ tối

Vòng tròn xe buýt

28 tháng 5

Sách giáo khoa năm hai

12chiều-6 giờ tối

Vòng tròn xe buýt

29 tháng 5

Sách giáo khoa năm nhất

12chiều-6 giờ tối

Vòng tròn xe buýt

Di chuyển lên trên cùng