MECC Classroom Pick-up

Prior to Arriving at MECC

Tập hợp tất cả sách và tài liệu giảng dạy khác thuộc về trường học hoặc nhân viên. K-2 students will keep their reading bag, chỉ trả lại sách. Items that may need to be returned include:

  • MECC Library Books
  • Classroom library books (K-2, keep the reading bag)
  • Classroom supplies/items
  • School collection items (pop tabs, plastic caps)
  • Cards/gifts for teacherplease no flowers or perishables

Tạo một dấu hiệu với tên cuối cùng của học sinh lớp homeroom và tên học sinh. Đặt biển báo trong cửa sổ xe của bạn.
Have all school returned materials organized, placed in a plastic bag (labeled with classroom teacher name) and ready inside of your trunk. Our staff will remove the items from your trunk.

As you Arrive at MECC


Please enter from Hickory Woods Dr. North Car Rider Families enter near Terrace Dr. South Car Rider families enter closer at the South end of school. Vui lòng không thoát khỏi xe của bạn trong thời gian này vì chúng tôi cần duy trì sự an toàn cho tất cả trong sự kiện này.
Families should have their trunk unlocked upon arrival. Bags packed with student belongings from lockers, lớp học, đặc biệt, Vân vân. sẽ được đặt bên trong.

Ngày 26 tháng 5 (Rain Date – 5/28)

Pickup Time

Classroom

Classroom

Classroom

9-10 a.m.

Ryan (LÀ & BUỔI CHIỀU)

Campbell (LÀ & BUỔI CHIỀU)

Husting (LÀ & BUỔI CHIỀU)

10-11 a.m.

Yesso (LÀ & BUỔI CHIỀU)

Jackson (LÀ & BUỔI CHIỀU)

Watkins

11-12 p.m.

Curtan (LÀ & BUỔI CHIỀU)

Arcaro (LÀ & BUỔI CHIỀU)

Dudgeon

12-1 p.m.

Hastings AM

Hastings PM

Reeves

1-2 p.m.

Grabeman AM

Grabeman PM

Weddle

2-3 p.m.

Miller AM

Miller PM

Sheehan

3-4 p.m.

Hirnikel AM

Hirnikel PM

Rodefeld

4-5 p.m.

Steele AM

Steele PM

Haberstroh

5-6 p.m.

Morgan AM

Morgan PM

Whalen

27 tháng 5 (Rain Date – 5/29)

Pickup Time

Classroom

Classroom

Classroom

9-10 a.m.

Ulery AM

Ulery PM

Schultz

10-11 a.m.

Hufnagel AM

Hufnagel PM

Cherney

11-12 p.m.

Wilkinson AM

Wilkinson PM

Lehman

12-1 p.m.

Ahlers

Davis

Fisher

1-2 p.m.

Wainscott

Giá bán

Johnston

2-3 p.m.

Reis

Curtiss

Garman

3-4 p.m.

Goecke

Malich

Binder

4-5 p.m.

Bello

Morris

ReadNorth Side Car Rider Pick Up

Ngày 26 tháng 5 (Rain Date – 5/28)

Pickup Time

Classroom

Classroom

Classroom

9-10 a.m.

Jordan

Bethel

Miller

10-11 a.m.

Ganz

Williams

R. Binder

11-12 p.m.

Smallwood

thợ rèn

Shearer

12-1 p.m.

Glandorff

Furnish

Church

1-2 p.m.

Woodward

Schimpf

Lue

2-3 p.m.

Dunlap

Rinck

Wright27 tháng 5 (Rain Date – 5/29)

Pickup Time

Classroom

Classroom

Classroom

9-10 a.m.

Moreland

Krugman

Jarmon

10-11 a.m.

Glass

Zinnecker

Smith/Grinstead

11-12 p.m.

Harris

Luebbehusen

Schatz

12-1 p.m.

Palluconi

Jarrett

Murphy

1-2 p.m.

Bunch

Brown

Marzheuser

2-3 p.m.

Heitkemper

Warndorff

Elsasser

3-4 p.m.

Goebel

Flohr

Knight

Di chuyển lên trên cùng