3.29.20 COVID-19 Mizajou

Chè Mason City Lekòl Fanmi,

Nou espere ke fanmi ou te kapab jwenn kèk garnitur ajan pandan sa a COVID-19 Spring Break. Tanpri, bay tèt ou favè, ak konnen ke lekòl ou yo isit la pou ou e nou pral jwenn nan sa a – ansanm.

Gade sa mesaj videyo soti nan Sipèentandan Jonathan Cooper jan li pataje sa tranzisyon distri nou an nan kontinyèl, eksperyans aprantisaj aleka pral sanble semèn sa a.


Kòm nan yè nan 2pm, pa gen okenn ka konfime COVID-19 nan Mason City Lekòl, ak 1,406 konfime ka nan Ohio. Anba a gen repons pou kesyon komen nan men fanmi nou yo ak piblik la.

Poukisa distri a okòmansman konsantre sou satisfè bezwen debaz elèv yo ak aprantisaj siplemantè?

Premye priyorite nou an se te asire ke nou te gen plan pou nouri timoun yo nan lekòl nou yo fè fas a ensekirite alimantè. Nou rekonesan pou anplwaye nitrisyon pitit nou yo ak anplwaye transpò nou yo ki te travay avèk patnè nan kominote a tankou Jozye Place ak komèt kofr la pou kreye sèt repa sit elèv yo., ki gen ladan sipò manje pandan prentan an. Klike la a pou chèche konnen kouman pou w jwenn manje pou fanmi ou si w ap fè fas ak ensekirite alimantè.

Li te enpòtan tou bay edikatè nou yo tan yo bati siyifikatif eksperyans aprantisaj Remote ak aprann kouman yo sèvi ak nouvo zouti sipòte aprantisaj remote. Anpil pwofesè gen eksperyans anvan ak zouti pou aprann aleka ak kèk pwofesè yo pral eseye soti nouvo teknik ak solisyon teknoloji pou tan an trè premye. Pral gen kèk monte premye, men enstriksyon ak sipò aleka pral amelyore apre yon sèten tan. Please be patient and remember that many teachers are also parents so they understand what you’re going through

What can my child and I do to prepare for remote learning?

Now is a great time to ensure that your child has access to a device such as a Chromebook or laptop and that your family has internet access. If you need assistance getting connected to either of these resources, please email [email protected]

An plis, taking the following steps will help to ensure your child can access resources when they are shared:

  • If your child is in grades PK-4, you will receive a daily email from your child’s teacher(s) at the address this email came to. Please reach out to your child’s classroom teacher if you prefer the email be sent to a different email address.
  • Si pitit ou a nan klas 5-12, tanpri verifye ke li / li ka antre nan Schoology.

Kilè ak kijan pitit mwen ap kòmanse resevwa devwa ansèyman adistans yo?

Semèn sa a, Elèv k ap aprann MCS yo pral angaje yo nan eksperyans oryantasyon Aprantisaj Remote yo jedi ak vandredi. Devwa yo pral kouriyèl oswa afiche nan Schoology aswè anvan an (Mèkredi) pou pèmèt fanmi yo planifye (pa egzanp, si yo ap pran timoun nan yon moun kap bay swen). 

Kòm yon rezilta, Elèv MCS yo ta dwe kapab jwenn aksè nan premye plasman yo nan mèkredi sa a, Avril 1 nan 8pm. Pou elèv ki nan PK-4, devwa sa a pral voye imèl bay paran / gadyen yo. Pou elèv ki nan klas yo 5-12, devwa a pral afiche nan Schoology.

Remak: Si pitit ou resevwa ansèyman debaz akademik nan yon salklas espesyalize nan men yon espesyalis entèvansyon, espesyalis entèvansyon an ap kontakte ou dirèkteman pou devlope plan endividyèl pou livrezon leson an. Anplis de sa, espesyalis entèvansyon yo te epi yo pral kontinye kontakte fanmi yo diskite sou plan pou sipòte enstriksyon zòn kontni.

Ki sa ki Aprantisaj Remote eksperyans oryantasyon devwa yo?

Devwa RLE Oryantasyon pral angaje elèv yo nan kontni ki gen rapò ak sekirite dijital ak etikèt pandan y ap tou revize kontni kle yo ak pèmèt tan pratike nouvo teknoloji.. Yo fèt pou teste sistèm nou yo epi pèmèt yo rezoud tan si elèv yo gen pwoblèm pou yo jwenn yo.

Kisa pitit mwen ta dwe fè ant koulye a ak jedi??

Nan MCS Learning Momentum bay anpil resous edikasyon kalite bon nan edikatè Mason. Nou ankouraje elèv nou yo eksplore resous sa yo yo kenbe momantòm aprantisaj yo kòm nou tranzisyon nan yon eksperyans aprantisaj Remote. Sit la gen ladan tou yon kalandriye nan evènman anpil ap viv Virtual fanmi ou ka vle eksplore! Epi, nan kou, depanse lekti tan, ekri epi yo te aktif se toujou yon bon lide!

Ki jan nou ka sipòte komune nou an?
#CometCarryout: Sa a se yon tan trè enpòtan pou biznis lokal nou yo, espesyalman moun ki nan Ospitalite. Konsidere sipòte biznis lokal nou yo sou lis sa a.

Patisipe nan fè chanm lan nan manje manje Blitz ak wè ki jan anpil restoran lokal ou ka sipòte. An plis, fè don pou plas Jozye a epi chwazi "Pare komèt" epi ou ka beni yon fanmi ki nan bezwen ak yon repa nan youn nan biznis lokal nou yo.

Fè Masak endijèn: Konte Warren ap mande sitwayen rize pou konsidere fè mask twal fè fas a kay yo pou yon efò komune-lajè nan stock lopital nou yo, enstalasyon swen alontèm ak premye sekouris ak pwoteksyon altènatif figi sa a. Nou deja wè plizyè komèt nan aksyon # CraftersAgainstCOVID19, e mwen ta renmen wè foto ou yo!

Gade dènye enfòmasyon yo.


Ki vle ou yon semèn ki an sante devan yo.

Sensèman,

Tracey Carson
Ofisye Enfòmasyon Piblik

Scroll to Top